ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อัชฌา วงษ์จิตร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน งานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 3