ชื่อ - นามสกุล :นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : 1